Kimamentu di Karbon

Palu ku tabata piki den mondi i karbon, tabata e dos formanan pa kushiná ántes promé ku stof di kerosin i despues gas a hasi nan entrada. Trahamentu òf kimamentu di karbon ta eksigí sierto speshalisashon. No ta tur sorto di palu por usa pa kima karbon. E palu mas usá na Boneiru tabata palu di kuida (kui), pero tambe ta usa palu di obada (wabi), watapana, brasia, kibrahacha i otro palu duru. Palu di sia i otro palunan moli no ta adekuá.

Tabata koba primeramente un buraku un tiki den forma di un triángulo. Abou tabata pone un rosto. Pa traha e rosto, tabata kòrta palu delegá largu, i pone nan promé vertikalmente i despues horizontalmente.

Despues ku a buska palu den mondi, mester a mocha nan. Largura di e palunan no ta importante, dependé di ki tamaño e fòrnu ta. Despues di a mocha e palunan, ta pone nan den e fòrnu.
Tin hende ku ta pone dos òf tres wowo i un boka pa e fòrnu. Por pone e wowo i boka ku yatu òf piedra. Despues ta bini tapamentu di e palunan. E tapamentu di palu tabata sosodé ántes ku foyo di oliba, saku etc. Último tempu ta usa plachi di zim.

Despues di dos pa tres dia, por a kuminsá habri e fòrnu di karbon. Esaki tabata sosodé na momentu ku e no tabata huma mas.

Por lesa mas den Boneiru di Antaño p.41 Boi Antoin - archivoboneiru.com